ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Voor al onze verkopen gelden onderstaande leverings-, betalings-, en verkoopsvoorwaarden.

 1. Door het overmaken van een order aanvaardt de koper deze algemene verkoopsvoorwaarden, ongeacht de voorwaarden die de koper op zijn eigen document drukt.
 2. Al onze facturen zijn, zonder korting, contant betaalbaar binnen de 5 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De vermelde bedragen zijn uitgedrukt in Euro (€)
 4. Bij iedere vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar, en dit vanaf de vervaldag, zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.
 5. Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur worden verhoogd met een aangenomen schadeloosstelling van 20%, dit met een minimum van 75,00€, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten en dit na ingebrekestelling per aangetekend schrijven.
 6. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief. De verkoper zal deze naar best vermogen naleven, zonder dat vertragingen de koper enig recht op schadevergoeding of annulering geven.
 7. Een bestelling in uitvoering kan niet gewijzigd noch opgezegd worden.
 8. Alle klachten, in het bijzonder betreffende hoeveelheid, kwaliteit en conformiteit van de goederen, moeten de verkoper om geldig te zijn, onmiddellijk en ten laatste 48u na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de koper geen recht tot uitstel van betaling.
 9. Kleine afwijkingen in kleur en/of lettertype bij het bedrukken geven geen recht tot klacht. Klachten betreffende chocoladeartikelen of ander voedingswaren zijn steeds onontvankelijk indien de koper de goederen na levering niet correct behandelde: d.w.z. stockagetemperatuur tussen 12°C en 18°C, relatieve vochtigheid max. 55% en geen opslag in de nabijheid van sterk ruikende producten en/of sterke geurontwikkeling door machines e.d.
 10. Indien de koper zich verbindt tot het personaliseren van chocoladeartikelen en/of verpakkingen met naam, logo, slogan,… van de koper, wordt verondersteld als daartoe gemachtigd. Tekeningen, ontwerpen, clichés, drukfilmen, (mouleer)vormen, stansmessen e.d. door de verkoper vervaardigt en/of aangerekend, maken deel uit van het materiaal van de verkoper. De koper mag er, behoudens schriftelijk akkoord, de afgifte niet van eisen.
 11. Slechts de Belgische wetgeving is van toepassing.
 12. In geval van procedure is enkel de rechtbank van Gent bevoegd.